Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2008

Các kiến thức cơ bản về mạng

Phần 1 - Các thiết bị phần cứng mạng Phần 2 - Router Phần 3 - DNS Server Phần 4 - Workstation và Server Phần 5 - Domain Controller Phần 6 - Windows Domain Phần 7 - Giới thiệu về FSMO Role Phần 8 - Tiếp tục về FSMO Role Phần 9 - Thông tin về Active Directory Phần 10 - Các tên phân biệt Phần 11 - Active Directory và Computers Consol: Phần 12 - Quản lý tài khoản người dùng Phần 13 - Tạo các nhóm Phần 14 - Các nhóm bảo mật Phần 15 - Universal Groups & Group Nesting Phần 16 - Kết nối mạng Hệ điều hành Windows. Phần 17 - Mô hình OSI. Phần 18 - Chia sẻ tài nguyên. Phần 19 - Các điều khoản mục chia sẻ. Phần 20 - Các điều khoản mục file. Nguồn: Quản Trị Mạng