Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2010

Linux IP Commands

Display Current Config for all NIC's: ifconfig

Display Current Config for eth0: ifconfig eth0

Assign IP: ifconfig eth0 192.168.1.2

Ping: ping -c 3 192.168.1.1

DOS / Windows IP Commands

Display Connection Configuration: ipconfig /all

Display DNS Cache Info: ipconfig /displaydns

Clear DNS Cache: ipconfig /flushdns

Release All IP Address Connections: ipconfig /release